Nguyễn Thế Cầm

Ngày 19 tháng 8 năm 2019 th 

 

BẢN CAM KẾT CHI TRẢ CHO HỌC SINH

NGHỊ ĐỊNH 49 NĂM 2013, 2014, 2015

 

     Đơn vị Trường Tiểu học Trường Tiền phong 2 cam kết chi trả cho học sinh  như sau:

     cho học sinh  với số tiền là : 

     Năm 2014 đơn vị rút tiền về chi trả nghị định 49 cho học sinh là :

     Năm 2015 đơn vi rút về chi trả cho học sinh 

     Đơn vị chúng tôi xin cam kết chi trả đúng như Ủy ban nhân dân xã Tiền phong  và             phòng Tài chính kế hoạ g tôi xin    

                                                          Tiền Phong, ngày  22  tháng  6 năm 2016

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                  

 

                                                                                                                                  

                                                                               

 

                                                                                                                                      

Bài viết liên quan