Chương trình giáo dục phổ thông mới: Nhiều trường vùng cao gặp khó